Skip to main content

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden
Leba Bakker Sport B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop.
1.2. Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze voor nu alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
2.2. Toezending van aanbiedingen en/of brochures prijslijsten e.d. verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
2.3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling te verlangen, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1. Bestellingen gelden eerst als door ons aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zijn aanvaard.
3.2. Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.5. Ingeval van opzegging der reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij wordt door ons 15% van de orderprijs in rekening gebracht wegens winstderving, terwijl de reeds tot dan toe verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten tevens doorberekend zullen worden.

Artikel 4: Prijzen
4.1. De door ons verrichte leveringen geschieden tegen in de orderbevestiging genoemde prijzen en zijn exclusief BTW.
4.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen, zonder dat die wijzigingen op het moment van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs voorzienbaar waren, zijn wij gerechtigd, onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verlagen of verhogen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verlaagd of verhoogd. De kostprijsfactoren die een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigen zijn: belastingen, rechten, heffingen, lonen, salarissen en sociale lasten en de overige door een eventuele derde ons berekende prijzen.
4.3. Bij een prijswijziging als bedoeld in lid 2 is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op deze grond te ontbinden, tenzij er sprake is van prijswijziging als gevolg van redelijkerwijze onvoorzienbare dwingende overheidsmaatregelen.

Artikel 5: Levertijden
5.1. Opgegeven levertijden worden bij benadering gegeven.
5.2. De levertijd gaat in nadat de order door ons is aanvaard en nadat wij alle voor de uitvoering nodige gegevens van de wederpartij hebben ontvangen.
5.3. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor en overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de overeenkomst te annuleren of de levertijd te verlengen.
5.4. Behoudens het bepaalde in het vorige lid kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat wij door de wederpartij schriftelijk in gebreke zijn gesteld.

Artikel 6: Levering en transport
6.1. Leveringen met een factuurwaarde boven € 230,- netto, excl. BTW worden franco huis geleverd. Bij leveringen met een factuurwaarde beneden € 230,- wordt € 10,- vracht- en administratie kosten in rekening gebracht bij zendingen binnen Nederland.
6.2. Vrachtkosten op ijzerwaren en/of volumineuze zaken worden tegen kostprijs doorberekend.
6.3. In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment dat de zaken ons bedrijf/magazijn verlaten.
6.4. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de wederpartij zijn afgenomen of levering niet mogelijk blijkt te zijn, staan ze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
6.5. Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet is betaald en/of de wederpartij niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, zijn wij gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks te onzer keuze, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interesten.
6.6. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
6.7. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
6.8. Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 7: Niet-toerekenbare tekortkoming
7.1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan onze schuld en die noch krachtens de wet, rechtshandeling, of de in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking, oorlog, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, waaronder in iedere geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen.
7.2. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is of indien wij van vorengenoemd recht geen gebruik wensen te maken, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, behoudens het bepaalde in art. BW 6:78.
7.3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1. Zolang wij geen volledige betaling inzake de overeenkomst met de wederpartij hebben ontvangen, blijven de geleverde zaken ons eigendom.
8.2. Wij hebben het recht de zaken terug te vorderen en tot ons te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
8.3. De zaken kunnen door een wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.

Artikel 9: Betaling
9.1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats hetzij contant bij levering van de zaken, hetzij door overmaking of storting, binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door ons aan te wijzen bank- of girorekening.
9.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.
9.3. In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. enige kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
c. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
d. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
worden al onze vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomt de (uitvoering van de) overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interesten.

Artikel 10: Rente en kosten
10.1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
10.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigd bedrag.

Artikel 11: Reclames
11.1. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
11.2. Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
11.3. Indien tijdig is gereclameerd en de reclame door ons gegrond is bevonden, zullen wij de gebrekkige zaken repareren, vervangen of de wederpartij een billijke schadevergoeding betalen. Wij zijn hiertoe niet verplicht indien de wederpartij, diens afnemer of een derde enige verandering aan de betreffende zaak heeft aangebracht c.q. werkzaamheden eraan heeft verricht.
11.4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. Behoudens onze aansprakelijkheid krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
12.2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van wassen, verven, stomen en reinigen van de door ons geleverde zaken.
12.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik of foutief omgaan met de door ons geleverde zaken.
12.4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, als gevolg van onjuiste of onoordeelkundige fabricage en/of verwerking, tenzij deze te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Onze leveranciers dragen volledige verantwoordelijkheid voor door hun geproduceerde zaken.
12.5. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn.

Artikel13: Garantie
Op de door ons geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan ons wordt verleend en jegens ons wordt nagekomen.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Geschillen
15.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.
15.2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te legen aan de volgens de normale competitieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Breda, onder nummer 3093 d.d. 13 nov 1995 H.R. Breda nr: 20053379